Lets Talk w TTer

DỰ ÁN LET’S TALK là chuỗi các hoạt động nhằm phát triển dịch vụ tham vấnđào tạo kĩ năng tham vấn cho cộng đồng trong không gian thân thiện và cởi mở với sự tham gia, giám sát của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT:

  • Các khóa tập huấn về công tác xã hội và tham vấn;
  • Dịch vụ kiểm huấn chuyên nghiệp;
  • Chuỗi các hoạt động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.

Also available in: English